Pravidla soutěže

I. - Organizátor soutěže

Organizátorem soutěže „Soutěž pro každého“ (dále jen „soutěž“) je společnost TEKOM CZ spol. s r.o., se sídlem České Budějovice 1, Čechova 726/50, PSČ 370 01, IČO: 251 96 359, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddílu C, vložce 8943 (dále jen „organizátor soutěže“). II. - Účast v soutěži

1.Účastníkem soutěže mohou být výhradně osoby, které dovršily 15 let věku.

2.Z účasti v soutěži jsou vyloučeny osoby, které jsou v pracovním nebo jiném obdobném vztahu k organizátorovi soutěže a osoby jim blízké dle § 22 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména příbuzní v řadě přímé, sourozenci, manželé nebo partneři těchto osob.

3.Z účasti v soutěži jsou vyloučeny ty osoby, které se v posledních 3 kalendářních týdnech staly výherci jakékoliv soutěže Netro Life Radia.

4.Účastník soutěže bere na vědomí a dává svojí účastí v soutěži souhlas organizátorovi soutěže k pořízení obrazových snímků a zvukových nebo obrazových záznamů účastníka soutěže a k použití těchto snímků a záznamů pro účely soutěže, a to především ale ne výlučně, za účelem zveřejnění výherců soutěže a předání výher výhercům soutěže.

5.Před odesláním registrace do soutěže se prosím nejprve seznamte s informacemi o zpracování Vašich osobních údajů společností TEKOM CZ spol. s r.o. obsaženými v dokumentu s názvem „Zpracování osobních údajů účastníka soutěže“. Informace o zpracování Vašich osobních údajů, obsažené v tomto dokumentu, si můžete kdykoli znovu přečíst na našem webovém portálu.

III. - Průběh soutěže

1.Průběh soutěže a přesná specifikace výhry jsou zveřejněny vždy ve vysílání v éteru Netro Life Radia.

2.Výhru v soutěži si výherce vyzvedne na základě domluvy s organizátorem soutěže. Organizátor soutěže výherce pokaždé kontaktuje a sdělí mu podmínky převzetí výhry

IV. - Forma soutěže a vybrání výherce

1.Podmníky soutěže jsou sděleny vždy v živém přenosu u každé soutěžní zmínky. Rovněž je sděleno moderátory za jakých podmínek se bude vybrán výherce

V. - Společná ustanovení

1.Výhru v soutěži zajistí organizátor soutěže. Na výhry nevzniká právní nárok a není možné je směnit za hotovost ani místo nich požadovat jiné plnění.

2.Výhry účastníků soutěže, které z důvodů spočívajících nikoli na straně organizátora soutěže nebude možno doručit, propadají ve prospěch organizátora soutěže. Organizátor soutěže neodpovídá za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení oznámení o výhře nebo za ztrátu, poškození, zničení, či nedoručení výhry samotné z důvodů spočívajících na straně účastníka soutěže nebo poskytovatele služeb elektronických komunikací, poskytovatele poštovních služeb či jiného doručovatele. Účast v soutěži ani výhry nelze vymáhat soudní cestou.

3.Organizátor soutěže nenese žádnou odpovědnost za případné škody způsobené selháním systémů a programového vybavení, které nemají původ v zaviněném jednání organizátora soutěže.

4.Organizátor si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla anebo podmínky soutěže včetně změny doby jejího trvání, či soutěž kdykoliv ukončit bez náhrady, a to s účinností ode dne uveřejnění na webových stránkách www.netroliferadio.cz

5.Účastníci soutěže jsou povinni dodržovat pravidla soutěže i pokyny jejího organizátora.

6.Originál těchto pravidel je uložen v sídle společnosti TEKOM CZ spol. s r.o., Čechová 50, 370 01 České Budějovice, která provozuje Netro Life Radio na soutěžních internetových stránkách organizátora soutěže.

7.Tyto soutěžní podmínky jsou účinné od 1.3.2023